Rekrutacja

TESTY Z JĘZYKÓW OBCYCH

DLA UCZNIÓW PRZYJETYCH DO KLAS PIERWSZYCH GM 10,

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Testy językowe dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w GM 10 w roku szkolnym 2015/2016 odbędą się w dwóch etapach:


TEST PISEMNY dnia 27.08.2015 /czwartek/ 

- JĘZYK ANGIELSKI – godzina  10.00 – 10:45  

- JĘZYK NIEMIECKI – godzina 11.00 – 11.45

 
Test pisemny ma na celu wyłonienie uczniów do klas językowych (angielskiej i niemieckiej) oraz przydział pozostałych uczniów do klas i grup językowych.

Test jest obligatoryjny dla wszystkich uczniów. Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej oraz przybycie ok. 20 min. przed rozpoczęciem testu.

 
TEST USTNY dnia 28.08.2015 /piątek/ - od godziny 9.00

Listy uczniów zakwalifikowanych do testu ustnego z języka angielskiego/niemieckiego oraz harmonogram godzinowy ogłoszone zostaną 27.08.2015 o godzinie 15.00

 

 zakres materiału - język angielski

 zakres materiału - język niemiecki

 

 ***********************************************************

 

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH W GIMNAZJACH PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Dyrektor Gimnazjum nr 10 w Szczecinie podaje kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałych w tym obwodzie

3. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego.

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę określone kryteria.

5. Dla kandydatów do klasy pierwszej publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 obowiązują następujące zasady punktacji:

Punkty za oceny z pięciu przedmiotów z 6 klasy szkoły podstawowej (maks. 30 pkt.)

  • język polski – ocena (maks. 6 pkt.)
  • matematyka – ocena (maks. 6 pkt.)
  • historia i społeczeństwo – ocena (maks. 6 pkt.)
  • język obcy nowożytny – ocena (maks. 6 pkt.)
  • przyroda – ocena (maks. 6 pkt.)

Punkty wynikające z oceny zachowania w klasie 6 szkoły podstawowej  (maks. 6 pkt.)

  • wzorowe (6 pkt.)
  • bardzo dobre (5 pkt.)
  • dobre (4 pkt.)
  • inne (0 pkt.)

Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie 6 szkoły podstawowej(14 pkt.)

Punkty za sprawdzian w klasie 6 szkoły podstawowej - wynik ogólny z części pierwszej (język polski + matematyka) - maks 50 pkt.

Dodatkowe osiągnięcia - punkty przyznawane przez szkolna komisje rekrutacyjna( maks. 30 pkt.) warunkiem przyznania punktów jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia w każdej ze szkół, do której kandydat aplikuje.

  • Laureat lub finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych – przyjmowany w pierwszej kolejności - 30 punktów,
  • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych  zgodnie z MENiS .W roku szkolnym2014/2015 Zachodniopomorski Kurator Oswiaty był organizatorem konkursów z języka polskiego i matematyki - 30 punktów,
  • Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina –  25 punktów,
  • Wysokie osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych  (w zależności od rangi konkursu) – do 20 punktów,
  • Udział ucznia w konkursach pozaszkolnych  (w zależności od rangi konkursu) – do 10 punktów,
  • Sukcesy sportowe, artystyczne na szczeblu pozaszkolnym (w zależności od rangi i zajętego miejsca)  - do 15 punktów,
  • Wysokie osiągnięcia w konkursach wewnątrzszkolnych – do 10 punktów,
  • Udział ucznia w konkursach wewnątrzszkolnych – do 5 punktów,
  • Praca na rzecz szkoły i środowiska (samorząd uczniowski, klasowy, wolontariat i inne)  – do 10 punktów.

 

RAZEM  maksymalnie 130 pkt.

6. Kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, przyjmuje się na podstawie wniosku.

7. W przypadku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznego gimnazjum do wniosku dołącza się:

  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
  • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych kryteriów (oświadczenie rodzica)

8. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określone zostały przez kuratora oświaty zgodnie z harmonogramem:

 

11 maja 2015 r. - 27 maja 2015 r. do godz.15.00

Składanie wniosków przez kandydatów do  nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów + gimnazjum obwodowe

do  30 czerwca 2015r. godz. 15.00

Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem)

 do 3 lipca 2015 r.

do godz. 17.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,  .

 do 8 lipca 2015r.

do godz. 12.00

 

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  sprawdzianu.

do 8 lipca 2015 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

Przydatne wskazówki - rekrutacja krok po kroku

https://nabor.pcss.pl/szczecin/res/giminfo_docs/informator_gimnazjum.pdf