Rekrutacja

Zebranie z rodzicami kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych

odbędzie się dnia 04.06.2014 o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA 

 _____________________________________________

 

TESTY Z JĘZYKÓW OBCYCH

DLA UCZNIÓW PRZYJETYCH DO KLAS PIERWSZYCH GM 10,

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Testy językowe dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w GM 10 w roku szkolnym 2014/2015 odbędą się w dwóch etapach:

 

EGZAMIN PISEMNY dnia 13.05.2014 /wtorek/

 - JĘZYK ANGIELSKI – godzina 16.00 – 16.45

 - JĘZYK NIEMIECKI – godzina 17.00 – 17.45

 

Testy mają na celu wyłonienie uczniów do klas językowych (angielskiej i niemieckiej) oraz przydział pozostałych uczniów do klas i grup językowych.

Testy są obligatoryjne dla wszystkich uczniów. Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej oraz przybycie ok. 20 min. przed rozpoczęciem testu.

 

EGZAMIN USTNY dnia 16.05.2014 /piątek/

Listy uczniów zakwalifikowanych do egzaminu ustnego z języka angielskiego/niemieckiego ogłoszone zostaną 15.05.2014 o godzinie 15.00

 

_____________________________________________ 

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

do klas pierwszych gimnazjów publicznych obwodowych -

28.04.2014r. o godz. 15.00

 _____________________________________________

NABÓR DO GIMNAZJÓW

REJONOWYCH  (GM - 10 bierze w nim udział)

Drugi etap rekrutacji rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu
pierwszego etapu, tj.

od  24.03.2014r., a skończy - 18.04.2014r. o godz. 1500

 

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód ulic (rejon ulic) przyjmuje się:

  1. z urzędu, młodzież zamieszkałą w obwodzie szkoły

    (wg wykazu z Urzędu Miasta – Biuro Meldunkowe),

  2. kandydatów  zamieszkałych  poza obwodem danej szkoły,  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego według następujących zasad:

    • złożenie wniosku w gimnazjum pierwszej preferencji,
    • złożenie obowiązkowych dokumentów (potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia V klasy, oceny klasyfikacyjne z I półrocza  klasy VI),  złożenie dokumentów za dodatkowe osiągnięcia – jak uczeń posiada (zaświadczenia, kserokopie dyplomów - oryginały do wglądu).
 

Prosimy o:

  1. wypełnienie elektronicznie wniosku na  stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin, - strona dostępna od 24 marca 2014r.,

  2. wydrukowanie wniosku, złożenie podpisów rodziców/prawnych opiekunów i kandydata. W przypadku niemożności złożenia podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego z przyczyn obiektywnych (np. praca za granicą, ograniczenie praw, itp.) należy złożyć oświadczenie określające przyczynę zaistniałej sytuacji,

 _____________________________________________

 

Zasady punktacji obowiązujące kandydatów do gimnazjów rejonowych w roku szkolnym 2014/2015

 

Punkty za oceny z pięciu przedmiotów z V klasy szkoły podstawowej (maks. 42 pkt.)

  • język polski – ocena x 2 (maks. 12 pkt.)
  • matematyka – ocena x 2 (maks. 12 pkt.)
  • historia i społeczeństwo – ocena (maks. 6 pkt.)
  • język obcy nowożytny – ocena (maks. 6 pkt.)
  • przyroda – ocena (maks. 6 pkt.)

 

Punkty wynikające z oceny zachowania w klasie V szkoły podstawowej  (maks. 6 pkt.)

  • wzorowe (6 pkt.)
  • bardzo dobre (5 pkt.)
  • dobre (4 pkt.)
  • inne (0 pkt.)

Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie V (6 pkt.)

Średnia ocen z pięciu przedmiotów (język polski, matematyka, historia i społeczeństwo, język obcy nowożytny, przyroda) z I półrocza lub II trymestru z VI klasy szkoły podstawowej (maks. 6 pkt.).  Średnia ocen wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów – 70

Minimalna liczba punktów jest zmienna i uzależniona jest od kandydatów
i uzyskanych przez nich punktów z poszczególnych przedmiotów.

Punkty za dodatkowe osiągnięcia – punkty te przyznawane są przez szkolną komisję rekrutacyjną (maks. do 10 pkt.)

do pobrania tutaj 

 

 _____________________________________________

 

Ważne informacje dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

W roku szkolnym 2014/2015 planujemy utworzyć następujące klasy:

  • klasę z rozszerzonym programem języka angielskiego,
  • klasę z rozszerzonym programem języka niemieckiego,
  • klasę dziennikarsko – teatralną,
  • klasę humanistyczną,
  • klasę ogólną.
  1. Obligatoryjnie,  dla wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do Gimnazjum nr 10,  odbędzie się test językowy z języka angielskiego i języka niemieckiego w celu przydzielenia do odpowiedniej grupy językowej. Data testu zostanie podana na stronie internetowej w terminie późniejszym.

  2. Zebranie rodziców uczniów zakwalifikowanych na rok szkolny 2014/2015 – termin zostanie ustalony i podany na stronie internetowej naszej szkoły.

  3. Złożenie oryginałów dokumentów w sekretariacie Gimnazjum tzn. świadectwa VI kl., zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego i innych dokumentów wymaganych przez szkołę (karta zdrowia, 1 zdjęcie, opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej – jeżeli uczeń taką posiada) - do 1 lipca 2014r. do godz. 1500 .

  4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 – do 7 lipca 2014r. – podanie do publicznej wiadomości – według kolejności alfabetycznej w siedzibie gimnazjum – tablica informacyjna po lewej stronie za wejściem głównym do szkoły.

 

_____________________________________________

 

Zakres materiału z języka angielskiego
dla kandydatów do klasy z poszerzonym programem języka angielskiego w GM 10

 

Zakres materiału z języka niemieckiego
dla kandydatów do klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego w GM 10

  _____________________________________________

TESTY Z JĘZYKÓW OBCYCH

DLA UCZNIÓW PRZYJETYCH DO KLAS PIERWSZYCH GM 10,

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Testy językowe dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w GM 10 w roku szkolnym 2014/2015 odbędą się w dwóch etapach:

 

EGZAMIN PISEMNY dnia 13.05.2014 /wtorek/

 - JĘZYK ANGIELSKI – godzina 16.00 – 16.45

 - JĘZYK NIEMIECKI – godzina 17.00 – 17.45

 

Testy mają na celu wyłonienie uczniów do klas językowych (angielskiej i niemieckiej) oraz przydział pozostałych uczniów do klas i grup językowych.

Testy są obligatoryjne dla wszystkich uczniów. Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej oraz przybycie ok. 20 min. przed rozpoczęciem testu.

 

EGZAMIN USTNY dnia 16.05.2014 /piątek/

Listy uczniów zakwalifikowanych do egzaminu ustnego z języka angielskiego/niemieckiego ogłoszone zostaną 15.05.2014 o godzinie 15.00

 

 _____________________________________________

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji – na podstawie Zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 oraz tryb odwoławczy.

  1. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego.

  2. Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych gimnazjów na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

  3. W pierwszej kolejności do wybranego gimnazjum przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dn. 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Warunkiem przyjęcia jest złożenie – poza dokumentami ww. – oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

  4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Gimnazjum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

  5. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.